Ta witryna używa plików cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu oraz sposobie modyfikacji i akceptacji plików cookies, można znaleźć tutaj. X
gratulujemy!
Wizyta na naszej stronie to pierwszy krok do tego,
aby dokonać pozytywnych zmian w budżecie domowym.


Oszczędzaj z KRUKiem na codziennych zakupach.
Zostaw nam swoje dane i otrzymuj kolejne karty rabatowe,
które dla Ciebie wynegocjujemy u naszych Partnerów.

Co trzeba zrobić?
Wystarczy wypełnić formularz.

Numer telefonu powinien zawierać 9 cyfr, bez spacji

Przykładowy format adresu e-mail: jan.kowalski@gmail.com

* Jestem klientem KRUKa
* pola obowiązkowe

Loader
KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław, NIP: 894-23-89-6 05, KRS: 0000240829, kapitał zakładowy oraz wpłacony 17 515 746 zł Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z. 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-116) przy ul. Wołowskiej 8. Podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
Zamknij
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od KRUK S.A. informacji handlowych KRUK S.A. oraz Partnerów KRUK S.A. drogą elektroniczną, w tym telefonicznie, zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Zamknij
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej w formularzu przez KRUK S.A., w celu marketingu produktów oferowanych przez Partnerów KRUK S.A. Administratorem danych osobowych jest KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 8, który zbiera dane na zasadzie dobrowolności w celu wskazanym powyżej. Ma Pan/i prawo dostępu do podanych danych oraz ich poprawiania. Zamknij
Zamknij§ 1. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia pisane wielką literą przyjmują one znaczenie nadane im poniżej:

 1. Oferta – przesłana drogą elektroniczną, w tym przez telefon oferta Partnera umożliwiająca Użytkownikowi skorzystanie z rabatu przy zakupie towarów lub usług od Partnera przy użyciu kodu rabatowego.
 2. Partner – podmiot współpracujący z firmą KRUK S.A., którego oferty są przesyłane drogą elektroniczną, w tym przez telefon Użytkownikowi.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.oszczedzaj.kruk.eu, będąca subdomeną serwisu firmowego www.pl.kruk.eu.
 5. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu, w szczególności który zostawił swoje dane kontaktowe poprzez wypełnienie formularza obecnego na serwisie. Podmiot, który korzysta z usług świadczonych przez KRUK S.A. za pośrednictwem Serwisu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki, na jakich KRUK S.A. nieodpłatnie umożliwia Użytkownikom korzystanie z Serwisu oraz usług świadczonych przez KRUK S.A. z wykorzystaniem Serwisu, będących usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przez telefon.
 2. Regulamin nie ma zastosowania do pozostałych stron internetowych KRUK S.A. oraz usług świadczonych przez KRUK S.A., z których korzystanie uregulowane jest odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy KRUK S.A. a Użytkownikiem.
 3. Lista partnerów KRUK S.A., u których Użytkownik może skorzystać z przesyłanych do niego Ofert, dostępna będzie na stronie: www.oszczedzaj.kruk.eu.

§ 3. KORZYSTANIE Z SERWISU i USŁUG

 1. KRUK S.A. na warunkach określonych w Regulaminie świadczy na rzecz Użytkowników usługi, które polegają na:
  1. umożliwieniu przesłania danych Użytkownika poprzez wypełnienie formularza obecnego w Serwisie,
  2. przesyłaniu Ofert Partnerów Użytkownikom, którzy poprawnie wypełnili i przesłali swoje dane w formularzu serwisu oraz zaznaczyli wymagane zgody prawne.
 2. Z Serwisu nie mogą korzystać osoby niewyrażające zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer 10, Mozilla Firefox 38, Google Chrome 43, Opera 30 lub ich nowszych wersji.
 5. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone wykorzystywanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści Serwisu, w szczególności Ofert, w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody KRUK S.A.

§ 4. ZAREJESTROWANI UŻYTKOWNICY

 1. Użytkownik może przesłać swoje dane przez Serwis po potwierdzeniu, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 2. Proces wpisu do bazy Użytkownika powinien przebiegać zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w zakresie dokonywania przekazywania danych poprzez Serwis.
 3. Przekazanie danych przez Użytkownika oraz zaznaczenie wymaganych zgód w Serwisie jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika z KRUK S.A. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez telefon.
 4. Przekazanie danych przez Serwis wymaga podania przez:
   1. Użytkownika będącego Klientem KRUK S.A.
    1. Imienia i nazwiska - obowiązkowo
    2. Telefon kontaktowy – obowiązkowo
    3. Adres e-mail – obowiązkowo
    4. Data urodzenia – obowiązkowo
    5. Nr sprawy KRUK- nieobowiązkowo
   2. Użytkownika niebędącego Klientem KRUK S.A.
    1. Imienia i nazwiska - obowiązkowo
    2. Telefon kontaktowy – obowiązkowo
    3. Adres e-mail – obowiązkowo
    4. Data urodzenia – obowiązkowo
 1. Zapisany Użytkownik udostępnia firmie KRUK S.A. swój adres e-mail w celu otrzymywania informacji o stanie realizacji przez firmę KRUK S.A. usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. W każdym czasie możliwe jest wypisanie się Użytkownika z bazy Serwisu na podstawie oświadczenia w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres oszczedzaj@kruksa.pl.
 3. Wypisanie się Użytkownika z bazy Serwisu jest równoznaczne z rozwiązaniem z KRUK S.A. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub przez telefon w zakresie korzystania Serwisu.
 4. KRUK S.A. jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub za pomocą telefonu z Użytkownikiem w zakresie korzystania z Serwisu w przypadku naruszenia przez danego Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień § 3 ust. 6, a także z ważnych przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie określonym w zd. 1 zostanie dokonane przez KRUK S.A. w formie oświadczenia złożonego odpowiedniemu Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do rozwiązania umowy z Użytkownikiem przez KRUK S.A. odpowiednio stosuje się postanowienia ust. 7.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I DANYCH EKSPLOATACYJNYCH

 1. W związku z korzystaniem Użytkownika z Serwisu, KRUK S.A. może przetwarzać dane eksploatacyjne, w rozumieniu art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń lub wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, jak również w celu realizacji obowiązków KRUK S.A. wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane eksploatacyjne są zbierane automatycznie. Podanie danych eksploatacyjnych jest niezbędne do korzystania z Serwisu. Osoba, która nie chce, aby dane eksploatacyjne jej dotyczące były przetwarzane przez KRUK S.A., nie powinna korzystać z Serwisu.
 3. Dane osobowe Użytkowników – adres email, podawane w momencie dokonywania rejestracji w Serwisie, są umieszczane i przetwarzane w bazie danych KRUK S.A. Przekazanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług dostępnych dla zapisanych Użytkowników.
 4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, przetwarzane są przez KRUK S.A. zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie określonym w § 4 ust. 4 Regulaminu oraz w celu świadczenia usług dostępnych dla zapisanych Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie.
 5. Administratorem danych, o których mowa powyżej, jest KRUK S.A. z adresem siedziby: ul Wołowska 8, 51-116 Wrocław. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 6. TREŚCI SERWISU

 1. KRUK S.A. w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu zamieszcza w Serwisie i poddaje aktualizacji, między innymi, następujące treści:
  1. wybrane informacje dotyczące oferty firmy KRUK S.A.;
  2. wybrane informacje dotyczące oferty podmiotów współpracujących z KRUK S.A., a w szczególności Oferty Partnerów;
  3. dane umożliwiające kontakt z firmą KRUK S.A.
 2. Treści zamieszczane przez KRUK S.A. w Serwisie są dostępne w języku polskim. KRUK S.A. jest uprawniony do zamieszczania wybranych treści w językach obcych.
 3. Prawa do wszelkich treści udostępnionych przez KRUK S.A. w Serwisie (w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa z rejestracji znaków towarowych) przysługują firmie KRUK S.A. lub podmiotom z nią współpracującym. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści. Użytkownik może wykorzystywać treści udostępnione przez firmę KRUK S.A. w Serwisie jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.
 4. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 5. KRUK S.A. jest uprawniony do wprowadzania zmian, w tym do modyfikacji treści w Serwisie.

§ 7. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu lub świadczeniem przez KRUK S.A. usług za pośrednictwem Serwisu niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji. Użytkownik może zgłosić reklamację w jeden z poniższych sposobów:
  1. listownie na adres: KRUK S.A., Dział reklamacji, ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław
  2. poprzez formularz do zgłaszania reklamacji, skarg oraz wniosków dostępny na stronie www.pl.kruk.eu lub telefonicznie poprzez Infolinię, tel. 71 88 88 000;
  3. osobiście w siedzibie firmy KRUK S.A. przy ul. Wołowskiej 8 we Wrocławiu.
 2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, KRUK S.A. zwraca się do Użytkownika z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub szczegółów zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia przez firmę KRUK S.A.
 4. Do terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie wlicza się okresu dostarczenia przez Użytkownika dodatkowych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w ust. 2, liczonego od momentu wystąpienia przez firmę KRUK S.A. do Użytkownika o dostarczenie informacji, do chwili dostarczenia tych informacji przez Użytkownika.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji KRUK S.A. poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie, mailowo lub osobiście.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 2. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 16.05.2016.
 3. Regulamin może być z ważnych przyczyn zmieniony przez KRUK S.A. w trakcie jego obowiązywania, przy czym za ważne przyczyny uznaje się:
  1. poprawę poziomu bezpieczeństwa Serwisu,
  2. zmianę funkcjonalności Serwisu,
  3. zmianę w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu,
  4. zmianę przepisów prawa lub wydanie decyzji administracyjnych mających znaczenie dla funkcjonowania Serwisu.
 4. O zmianach Regulaminu KRUK S.A. informuje na stronach Serwisu lub poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail zarejestrowanego w Serwisie Użytkownika. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 5 dni od daty ich ogłoszenia.
 5. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika od dnia ich wejścia w życie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, postanowienia § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku zarejestrowanego Użytkownika, jeżeli nie wyraża on zgody na zmiany Regulaminu, ma prawo do wyrejestrowania się z Serwisu w trybie określonym w § 4 ust. 7.
 6. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 7. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.
Zamknij